Επιλέγετε "Είμαι Δάσκαλος" , βάζετε Username: Teacher1  και Password:Teacher123

  • Διαδικτυακή πλατφόρμα της Unicef - Δραστηριότητες, Λεξιλόγιο, Τραγούδια,Παιχνίδια:

        https://languages.akelius.com/subjects/el